ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities 

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven. 

Opdrachtnemer: Wellvitaal Vitaliteitsdiensten, gevestigd Latherusstraat 45, 1032 CT Amsterdam. Eveneens handelend onder de namen Wellsupport en Wellsports. Verder te noemen Wellvitaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56644884

Opdrachtgever: de partij die aan Wellvitaal een opdracht verleent. 

Opdracht: de in onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren. 

Artikel 2 Algemeen 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, bijeenkomsten, opdrachten en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden alleen wanneer deze door opdrachtnemer zijn aanvaard.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken zijn. 
 3. Als één of meerdere van de bepalingen van deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan. 

Artikel 3 Offertes 

 1. Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven. 
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is aangegeven.
 3. Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft. 
 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Ter beschikkingstelling van informatie en medewerking en privacy

 1. Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
 2. Alle informatie die door deelnemers aan bijeenkomsten, scholingen of trainingen bij aanmelding is verstrekt (organisatie, functie, initialen en voor- en achternaam, e-mailadres), alsmede informatie die tijdens bijeenkomsten wordt gegeven wordt door Wellvitaal, Wellvitaal medewerkers, docenten, sprekers vertrouwelijk behandeld.
  Opdrachtnemer maakt gebruik van persoonsgegevens binnen de grenzen van de wetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht en het betrekken van derden daarbij 

 1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
 2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Hij doet dit in overleg met opdrachtgever en zal zijn uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken. 
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever zijn aangegaan. 
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend hoorden te zijn. 
 5. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen dit tot een volgende fase behoren, opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6 Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voorkomende werkzaamheden. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als en aanvullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. 
 2. In afwijking van lid 1, brengt opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 8 Tarieven

 1. Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt opdrachtnemer zijn tarief vast volgens zijn uurtarief. Bijkomende kosten declareert hij volgens de afspraken in de offerte. 
 2. Bedragen zijn exclusief BTW. 
 3. Opdrachtnemer mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling – per 1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar. 

Artikel 9 Betalingsvoorwaarden

 1. Betaling is per direct verschuldigd moet direct doch uiterlijk binnen vier weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties zijn geen geldige reden om de betaling uit te stellen.
 2. Na de vervaldatum is opdrachtgever in gebreke en heeft opdrachtnemer het recht de wettelijke rente te berekenen. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10 Onderzoek, reclames en klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan opdrachtnemer. 
 2. Als een klacht terecht is, verricht opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken. 
 3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is opdrachtnemer aansprakelijk binnen de grenzen van de aansprakelijkheid. 
 4. Klachten over bijeenkomsten, scholingen en trainingen moet de deelnemer binnen 3 weken na afronding van de bijeenkomst schriftelijk melden aan Wellvitaal. Klachten worden zo snel mogelijk, doch binnen 4 weken vertrouwelijk behandeld. 
 5. Klachten worden geregistreerd en gebruikt ter verbetering van de dienstverlening. 
 6. Indien een klacht niet in goede afstemming kan worden opgelost , kunnen beide partijen de vertrouwenspersoon van Wellvitaal

Artikel 11 Opzegging 

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst altijd eenzijdig beëindigen.
 2. Voortijdige beëindiging moet gemotiveerd en schriftelijk bevestigd worden. 
 3. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie. 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding 

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden als opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt. 
 2. ls de opdracht wordt ontbonden, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 
 3. Opdrachtnemer houdt steeds recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft opdrachtnemer een inspanningsverplichting. Maar hij is nooit aansprakelijk voor niet gehaalde resultaten. Hij is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten. 
 2. Als opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het gedeclareerde bedrag. 
 3. In afwijking van lid 2. Van dit artikel, is bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden gedeclareerde bedrag. 
 4. Opdrachtgever kan binnen drie maanden nadat de opdracht is afgerond schriftelijk beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

Artikel 14 Overmacht 

 1. Partijen hoeven verplichtingen niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld. 
 2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in wet en jurisprudentie wordt begrepen – werkstakingen, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.

Artikel 15 Intellectueel eigendom en auteursrechten 

 1. Opdrachtnemer houdt – naast wat in deze algemene voorwaarden is bepaald – het recht en de bevoegdheden die hem toekomen volgens de Auteurswet. 
 2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan, kan alleen na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. 
 3. Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen en software voor opdrachtgever, mag opdrachtgever gebruiken. Hij mag ze vermenigvuldigen voor eigen gebruik, maar hij mag ze niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer openbaar (laten) maken, of ter kennis van derden (laten) brengen, tenzij iets anders uit de stukken blijkt. 
 4. Opdrachtnemer houdt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Geschillen

 1. In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie onderling op te lossen, eventueel met behulp van mediation volgens het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut Rotterdam, dat geldt bij aanvang van de mediation. 
 2. Blijkt het onmogelijk een dergelijk geschil op te lossen met behulp van mediation, dan zal het geschil worden beslecht door de bevoegde rechter. 

Artikel 17 Toepasselijk recht 

Op elke opdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd. 

Artikel 18 Algemene annuleringsvoorwaarden bijeenkomsten, scholingen en trainingen 

 1. Wellvitaal houdt zich voorbehouden om een bijeenkomst, scholing of training te annuleren, mits gecommuniceerd met de deelnemers. Bij onvoldoende deelnemers is de termijn 1 week voor aanvang, bij onvoorziene omstandigheden zodra deze zich voordoet. 
 2. Deelnemers kunnen tot een maand voor de start van een scholing, training of bijeenkomst annuleren, mits dit schriftelijk is gecommuniceerd. Bij annuleren minder dan een maand voorafgaand behoudt Wellvitaal het recht op vollledige compensatie. 

Artikel 19 Wijzigingen 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar opdrachtnemer staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.